Pozvánka na výroční členskou schůzi

11.11.2015 12:30

Pozvánka na výroční členskou schůzi OSA Hloubětín

 

Dovolte, abych vás za výbor OSA Hloubětín,z.s. pozvala na výroční členskou schůzi, která se bude konat 15. 12. 2015 od 18,00hod v restauraci „U Vodoucha“, Jagellonská 21, Praha 3.

Tato schůze je volební, podle Stanov jsme usnášeníschopní za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Vaše účast je tedy nutná!

V případě nepřítomnosti potřebné nadpoloviční většiny členů, se od 18,30hod bude konat mimořádná schůze.

 

Návrh programu:

1)      Zahájení

2)      Volba zapisovatele

3)      Volba sčítací komise (volby)

4)      Návrhy na další body k projednání, schválení programu

5)      Zpráva předsedy

  • zhodnocení uplynulého roku
  • situace na novém cvičišti v Dolních Počernicích
  • sponzorské dary
  • návrh na udělení čestného členství

6)      Zpráva výcvikáře

  • informace o konání zkoušek a závodů a výcvikových seminářů v r. 2015
  • organizace tréninků
  • přehled účasti našich členů na mistrovstvích – odměna reprezentantům

     4) Zpráva hospodáře

  • přehled o hospodaření s finančními prostředky

      5) Návrh na snížení členských příspěvků na rok 2016

      6) Informace o brigádách  - Blanka Škvorová

 7) Zpráva o grantech – Markéta Husáková

 8) Volba nového výboru

 9) Návrhy a schválení termínů zkoušek a závodů na r. 2016, místo na uskutečnění akcí,

LVT Louny

    10) Diskuse

    11) Usnesení

    12)Závěr

 

Děkuji za spolupráci a těším se na vás na členské schůzi.

Za výbor OSA Hloubětín

Edita Macibobová