Pozvánka na členskou schůzi OSA Hloubětín

20.10.2017 12:19

Členská schůze proběhne 28. 11. 2017 od 18,00 hod v restauraci „Na kempu“, Národních hrdinů 290, Praha 9 – Dolní Počernice.

Parkování na parkovišti před kempem. Možnost občerstvení v podobě večeře. V případě nepřítomnosti potřebné nadpoloviční většiny členů se od 18, 30 hod bude konat mimořádná schůze. Na schůzi proběhnou volby do výboru OSA Hloubětín na další dvouleté období, účast většiny členů je tedy žádoucí.

 

Program členské schůze

Zahájení

Volba zapisovatele

Volba návrhové a mandátové komise, volební komise

Návrhy na další body k projednání, schválení programuf

Zpráva předsedy - zhodnocení uplynulého roku

                             - situace na novém cvičišti v Dolních Počernicích

Zpráva hospodáře - přehled o hospodaření s finančními prostředky

Zpráva výcvikáře - informace o konání zkoušek, závodů a výcvikových seminářů v roce 2017

                            - organizace tréninků

                            - přehled o účasti našich členů na mistrovstvích - předání odměny reprezentantům

Informace o brigádách

Zpráva o grantech

Volba nového výboru

Návrhy a schválení termínů zkoušek a závodů na r. 2018, LVT Louny

Diskuse

Usnesení

Závěr

 

 

 

 Dovolte, abych vás za výbor OSA Hloubětín, z. s. pozvala na členskou schůzi, která se
bude konat 28. 11. 2017 od 18,00 hod v restauraci „Na kempu“, Národních hrdinů 290,
Praha 9 – Dolní Počernice.
Parkování na parkovišti před kempem. Možnost občerstvení v podobě večeře.
Schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. V případě
nepřítomnosti potřebné nadpoloviční většiny členů se od 18, 30 hod bude konat mimořádná
schůze.
Na schůzi proběhnou volby do výboru OSA Hloubětín na další dvouleté období, účast
většiny členů je tedy žádoucí.
 
Program členské schůze
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele
3) Volba návrhové a mandátové komise, volební komise
4) Návrhy na další body k projednání, schválení programu
5) Zpráva předsedy
- zhodnocení uplynulého roku
- situace na novém cvičišti v Dolních Počernicích
6) Zpráva hospodáře
- přehled o hospodaření s finančními prostředky
7) Zpráva výcvikáře
- informace o konání zkoušek a závodů a výcvikových seminářů v r. 2017
- organizace tréninků
- přehled o účasti našich členů na mistrovstvích – předání odměny reprezentantům
8) Informace o brigádách
9) Zpráva o grantech
10) Volba nového výboru
11) Návrhy a schválení termínů zkoušek a závodů na r. 2018, LVT Louny
12) Diskuse
 
13) Usnesení
14) Závěr
 
Děkuji za spolupráci a těším se na setkání na členské schůzi.
 
Za výbor OSA Hloubětín
Edita Macibobová